Regulamin serwisu ezamowienie.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy www.ezamowienie.pl przez zarejestrowanych Użytkowników.
Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności.

A. Definicje:

Serwis – platforma www.ezamowienie.pl , której właścicielem oraz Administratorem Bazy Danych jest Pharma Distribution Group sp. z o.o. (PDG sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 37/38.

Użytkownik – apteka otwarta posiadająca uprawnienia do obrotu produktami leczniczymi o kategoriach dostępności: Rp, Rpz, Rpw, Lz (art.23a ust.1 pkt 2-5), środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi objętymi wykazem określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r., a także Farmaceuta zgodnie z definicją z Art. 2 b Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich.

Zapotrzebowanie – jest zgłoszeniem chęci zamówienia produktów i nie jest jednoznaczne z jego realizacją.

B. Postanowienia ogólne:

1. Serwis przeznaczony jest dla :
- aptek otwartych posiadających uprawnienia do obrotu produktami leczniczymi o kategoriach dostępności: Rp, Rpz, Rpw, Lz (art.23a ust.1 pkt 2-5), środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi objętymi wykazem określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.,
- farmaceutów, zgodnie z definicją z Art. 2 b Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich, którzy dobrowolnie zarejestrowali się w Serwisie. zwanych dalej Użytkownikami.

2. Serwis służy do składania pisemnego zapotrzebowania na produkty o w/w kategorii dostępności, których lista jest dostępna w zakładce Nowe Zapotrzebowanie, dodatkowo pełni także funkcję edukacyjną , informacyjną i reklamową dla swoich Użytkowników.

3. Użytkownik - Apteka posiada własny login , będący ciągiem 6 cyfr , udostępnianym na wskazany adres mailowy, po uprzednim zweryfikowaniu podanych w formularzu danych typu : imię, nazwisko, nazwa Apteki, miejscowość, ulica i numer, telefon kontaktowy, adres mailowy, NIP, Regon, wpis do KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, numer zezwolenia lub poprzez funkcję odzyskiwania hasła na stronie www.ezamowienie.pl.

4. Użytkownik – Farmaceuta posiada własny login będący jego adresem e-mail oraz hasło. Farmaceuta może utworzyć konto, do tego wymagane jest podanie: imienia, nazwiska, tytułu naukowego oraz adresu email. Po rejestracji hasło jest generowane automatycznie i wysyłane na podany adres email. Hasło to można później zmienić.

5. Użytkownik loguje się do serwisu zgodnie z instrukcją na www.pomoc.emzamowienie.pl . Hasło do serwisu ustala Użytkownik, zmieniając dotychczas automatycznie wygenerowane hasło tymczasowe. Login i hasło stanowią informację poufną, która nie może być udostępniania osobom/ podmiotom trzecim.

6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zgoda Użytkownika na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od PDG na podany adres e-mail.

7. Uznaje się, iż wszystkie działania podejmowane przez zarejestrowanych przedstawicieli danego Użytkownika na www.ezamowienie.pl są wykonane przez daną aptekę i w jej imieniu.

C. Odpowiedzialność Apteki

1. Apteka, która zgłosiła zapotrzebowanie zgodnie z niniejszym Regulaminem jest nim związana. Jednocześnie Apteka potwierdza iż zapoznała się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży poszczególnych firm farmaceutycznych, na których produkty składa zapotrzebowanie w niniejszym Serwisie.

2. Zapotrzebowanie zgłoszone z loginów Użytkowników przypisanych do danej Apteki będzie traktowane jako dokonane przez Aptekę.

3. Apteka jest zobowiązana do odbioru i zapłaty za zrealizowane zamówienia złożone z loginów należących do Apteki.

4. Zapotrzebowanie jest realizowane przez hurtownię wskazaną przez Aptekę lub w inny sposób ustalony przez firmę farmaceutyczną.

5. Realizacja zapotrzebowania następuje niezwłocznie, chyba że termin realizacji został odrębnie ustalony.

6. Aptece przysługuje możliwość zwrotu zamówionych produktów wyłącznie na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży poszczególnych firm farmaceutycznych.

8. Za korzystanie z Serwisu przez Apteki nie pobiera się opłat.

D. Odpowiedzialność PDG

1. PDG nie ponosi odpowiedzialności za prawne konsekwencje potwierdzenia przez Aptekę osób nie będących farmaceutami jako Użytkowników Serwisu.

2. Apteka ponosi odpowiedzialność za działania zgłoszonych przez siebie Użytkowników Serwisu.

3. Apteka ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem Serwisu dokonywane z użyciem przypisanych do niej loginów.

4. PDG nie odpowiada za treść, zawartość informacji o produktach, braki asortymentowe oraz terminy realizacji zapotrzebowania zgłoszonego za pośrednictwem Serwisu.

E. Postanowienia końcowe

1. PDG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone w Serwisie w postaci zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminie.

2. W przypadku uznania poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne w sposób przewidziany przez prawo, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z podręcznika: http://pomoc.ezamowienie.pl lub kontakt e-mail: pomoc@ezamowienie.pl

Z poważaniem,
Zespół Pharma Distribution Group sp. z o.o.