Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu platformy ezamowienie.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Administrator

Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym , zgodnie z Regulaminem, jest Pharma Distribution Group sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ruskiej 37/38 50-079 Wrocław, NIP 8951885309, Regon 020540838.

Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują informacje Użytkowników takie jak imię i nazwisko Farmaceuty, jego adres mailowy oraz telefon, nazwę Apteki, jej adres, telefon kontaktowy, adres mailowy, nr NIP, nr Regon, nr wpisu do KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszonego zapotrzebowania a także w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji swoich danych, a także do ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu.

Podstawa przetwarzania Danych

Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Użytkownika, poprzez wybieranie odpowiednich przycisków na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji oraz w odniesieniu do ewidencji realizowanego zapotrzebowania na podstawie ustawowego obowiązku ( w tym Prawa Farmaceutycznego).

Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie danych jest dobrowolne.

Prawa Użytkownika

Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania zapotrzebowania uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego Rejestracji oraz możliwość składania przez niego zapotrzebowania.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych z bazy danych , o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Użytkownikowi możliwość usunięcia Danych z bazy danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Zabezpieczenie Danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.

Informacje o plikach cookies

Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Strona internetowa www.ezamowienie.pl wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania ze strony www.ezamowienie.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Użytkownik powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania serwisu.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne serwisie.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać wykorzystane przez współpracujących z Administratorem partnerów oraz reklamodawców.

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania serwisu stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

Pozostałe postanowienia

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.